Pļaujam zāli, niedres un krūmus ar pielāgotu tehniku purvanā apvidū. Piedāvājam novākt nopļauto biomasu.