SIA „Piekrastei.lv” no maija līdz septembrim Jūrmalas pilsētā īstenoja Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursa Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”, projektu „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas””.

Šī dabas lieguma nozīmīgās vērtības ir palieņu pļavas, kas ir unikālas ar tajās   satopamajām īpaši aizsargājamām un retām augu un putnu sugām, no kurām daļa atspoguļota informatīvajos stendos, kuri projekta laikā ir izgatavoti un izvietoti (kopumā 5 informatīvie stendi) – pie Viesītes ielas, Turaidas ielas galā, Plūdu ielas galā, Zēģeles ielas galā un Salaspils ielas galā.

Niedrāju un pļavu pļaušanu uzņēmums veica ar speciāli pielāgotu traktortehniku, kopā nopļaujot 80 hektārus. Niedrājus pļaujot regulāri gadu no gada, samazinās to spēja atjaunoties un to vietā augšanu atsāk pļavām raksturīgie augi, tā saglabājot dabas daudzveidību „Lielupes grīvas pļavās”.

Pļavas upju un ezeru palienēs ir apdraudētākās pļavas Latvijā. Mūsdienās tās vairs nevar pastāvēt bez cilvēka līdzdalības. Palienes darbojas kā dabisks filtrs, kas izgulsnē piesārņojumu no palu ūdeņiem un uzkrāj augiem izmantojamās barības vielas – slāpekļa un fosfora savienojumus. Līdz ar to piesārņojums nenonāk upēs un ezeros. Palieņu pļavas ir ļoti īpašas dabas vērtību saglabāšanai. Tās nodrošina arī palu ūdeņu novadīšanu, pasargājot apdzīvotās vietas no applūšanas.

 Projektu finansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds un Jūrmalas pilsētas dome. Pateicamies PSIA „Jūrmalas Ūdens” par triju meliorācijas grāvju tīrīšanu dabas liegumā un caurteku izvietošanu, kas ievērojami atviegloja darbus.

 SIA „Piekrastei.lv”, Alise Ozarska

internetam_krasains_bez-fonaLVAF logoJurmalas gerb_