27.05.2014.

SIA „Piekrastei.lv” maijā sāk īstenot projektu „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas””. Dabas lieguma nozīmīgākās vērtības ir palieņu plavas. Tajās satopamas 16 īpaši aizsargājamas un retas augu sugas, 5 īpaši aizsargājami biotopi, 7 īpaši aizsargājamas putnu sugas. Projekta gaitā plānots dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas” pļaut niedrājus un pļavas vismaz 80 ha platībā un uzstādīt 5 informatīvos stendus pļavu pastaigu takās. Šobrīd norit darbs pie stendu izveides, uz tiem būs informācija par teritorijā sastopamo dabas daudzveidību un aizsargājamiem augiem, kā arī pļavu kartes un uzvedības noteikumi. Niedrāju un pļavu pļaušana tiks uzsākta jūlija vidū. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Jūrmalas pilsētas dome.

internetam_krasains_bez-fona    Jurmalas gerb_    

LVAF logo